KsięgowośćProwadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi:

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgachrachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania:
  • ryczałt,
  • karta podatkowa
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie elektronicznie deklaracji podatkowych:
  • CIT,
  • PIT,
  • VAT
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS, PFRON
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.